در اینجا 4 قسمت از سخنان بزرگان را قرار داده ام به امید خدا باز هم اضافه خواهد شد