این سخنان فقط اندکی بود از سخنان. بعد از آینده ی نزدیک دوباره به این سخنان اضافه خواهد شد

خوشبختی و بد بختی خویش را هرکس با دست خود فراهم میسازد. زرتشت

بریدن از نادان مساوی است با پیوند با عاقل . حضرت علی ع

هر که با نادان درآویزد آبروی خود ریزد . سعدی

یار اگر نادان باشد تنهایی خوشتر است . بودا

پیمان شکنی یکی از شاخه های دروغ است .زرتشت

دروغگو همیشه در قسم خوردن افراط میکند .برناد شاو

دروغ ناتوانی است . امام حسین ع

از دروغ گو یاری مجوی . امام جعفر صادق ع

اگر شما از وقار وآرامش درون سرشار باشید _تقریبا غیر ممکن است که دیگران شما را آلت دست خود کنند . وین دایر

آنکه در درون آسایش دارد همه ی دنیا را در آسایش میبیند .سنت اکزوپری
دوست خدا در آشکار و دشمن خدا در پنهان مباش . امام جواد ع

طبیعت هنر خداوند است . دانته

هرکه خدا را یاد کند و به دیدار او نشتابد خود را ریشخند کرده است . امام رضا ع

همه ی موجودات فریاد می زنند که خدا وجوددارد . ولتر

خدا به زمان احتیاج ندارد و هرگز دیر نمی کند. فلورانسن اسکاول شین

جز به خدا به کسی متکی مشو و به غیر خدا به کسی امیدوار مباش .امام حسین ع

هرکه خدای خود را به خشم آورد باید بداند که خداوند خشم مردم را بر او روا سازد . امام هادی ع

از خدا بترس ولو کم باشد وبین خودت وخدا پردهای قراربده هر چند که نازک باشد. حضرت علی ع

انسان نقشه می کشد ولی خدا اجرا می کند . حضرت محمد ص

همانا داروی خشم خاموشی است .سقراط

انسانی که در نبرد زندگی می خندد قابل ستایش است . برنارد شاو

به عوض آنکه به تاریکی لعنت فرستید _یک شمع روشن کنید .کنفسیوس

از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار. گاندی

رنجی که واقعا شجا عانه تحمل شود _حتی دل سنگ را نرم میسازد . گاندی

حتی تظاهر به شادی نیز برای دیگران شادی بخش است چارلی چاپلین

فراوانی گفتا ر بیهوده نشانه ی قطعی ازضعف شخصییت گوینده است .گوستاولوبون

علت اصلی هر ملامت واندوه تنبلی است. پورتن

امید بدون تلاش نا امیدی است . رنو

شجاعت نخستین شرط پیروزی است . کامپ ول

کسانی بر مشکلات پیروز میشوند که باور دارند میتوانند . ویرژیل

اگر منتظر بنشینیم تا همه چیز صد درصد فراهم شود هرگز کاری را شروع نمی کنیم . ایوان نور گیف

شکست دارای دو علت است :عدم اعتماد بنفس وتلاش وتقلای فزون از حد. ژزف مورفی

نیایش اگر مستمر انجام گیرد حتما به عجابت می رسد .الکسیس کارل

برای تربیت اراده بهترین وقت ایام جوانی است. فیثاغورث

کسی که اراده قوی دارد میتواند دنیا را به دلخواه خود در آورد . پل دومر
نتیجه اراده ضعیف حرف ونتیجه اراده قوی عمل است .گوستاولوبون

از الفت زیاد بزرگترین دوستیها و شدیدترین کینه ها بوجود می آید .ریوارون

بد بختی همیشه محصول اندیشه های نادرست است . هیلتر

فکر پایه ی عقل است . دهخدا

قدرت در حمله نهفته است نه در دفاع .هیتلر

تنبلی آدمی را خیال پرست بار می آورد .بو سوئه

هنر نان زندگی نیست * شراب زندگی است. ریشتر

زیبایی دامی است که طبیعت زیر پای عقل می گستراند .ارشمیدوس

زیبایی ثروتی است برای دیگران. بیسیون

تقلید خود کشی است . امرسون

دقت ما در حافظه است وعلاقه ما در دقت .دکتر جانسون

شکنجه اولین غذای عشق است . موریس مترلینگ

با دیگرن بخند _نه بر دیگران . دیل کارنگی

خنده فکر را قوی وبدن را توانا گرداند. حضرت محمد ص
===================================

این سخنان فقط اندکی بود از سخنان. بعد از آینده ی نزدیک دوباره به این سخنان اضافه خواهد شد