این صفحه دردست ویرایش است

حکیم اُرُد بزرگ

حکیم ارد بزرگ شاخص ترین فیلسوف حال حاضر است . اهل اندیشه او را چهارمین حکیم تاریخ ایرانزمین معرفی می کنند ، سه حکیم پیش از او عبارتند از : حکیم بزرگمهر ، حکیم فردوسی توسی و حکیم خیام نیشابوری . گفته می شود ریشه خانوادگی حکیم ارد بزرگ به دودمان سلجوقیان و ملک شاه سلجوقی می رسد . در تاریخ آمده است نزدیک به هزار سال پیش ملک شاه ، دستور تکثیر شاهنامه را داد و از خواجه نظام الملک خواست تاریخ خورشیدی را در برابر تاریخ قمری توسط دانشمندان آن دوره همانند حکیم خیام نیشابوری فراهم آورد.
نام مهمترین اثر حکیم ارد بزرگ کتاب سرخ می باشد

بعصی از سخنان این بزرگ وار

زندگی ، پهنه غم و اندوه نیست ، اندک زمانی است ، برای شادی و بالندگی